Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Astra Media ontwikkelt digitale producten en diensten, een en ander in de meest ruime zin.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Astra Media en Astra Media de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.4.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Astra Media
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Astra Media aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals diensten in de vorm van online marketing, social media-marketing, zoekmachinemarketing, het ontwerpen/ontwikkelen van websites en webshops met behulp van WordPress, alsmede alle andere door Astra Media ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door Astra Media gesloten Overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Astra Media verrichte handelingen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Astra Media zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De door Astra Media gemaakt offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.2 De offerte van Astra Media is veertien (14) dagen geldig.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Astra Media onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
3.4 Als Astra Media een opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudend kennelijke verschrijvingen.
3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Astra Media, maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Astra Media deze alsnog schriftelijk bevestigt.
3.6 Een opdracht door Opdrachtgever waar geen schriftelijke offerte aan vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding van Astra Media.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Astra Media zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Astra Media schriftelijk in gebreke te stellen. Astra Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3 Astra Media heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Astra Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig aan Astra Media worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Astra Media zijn verstrekt, heeft Astra Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Indien het door de Opdrachtgever aan Astra Media verstrekte content is beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die nodig zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik voor Astra Media.
4.6 Astra Media heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en andere middelen van derden, een en ander in meest ruime zin, bij het verrichten van haar Diensten. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Astra Media zal Opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
4.7 De Opdrachtgever vrijwaart Astra Media voor de aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom, waaronder begrepen maar niet uitsluitend octrooien en auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Astra Media kennis had of had moeten hebben van de inbreuk. Astra Media heeft geen enkele onderzoekplicht met betrekking tot de aangeleverde content door Opdrachtgever.

Artikel 5 Domeinnamen en IP-adressen
5.1 Indien een Dienst van Astra Media voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt daarbij voorts in het artikel bepaalde.
5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instanatie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Astra Media vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Astra Media, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5.4 Astra Media is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Astra Media.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Astra Media schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5.6 Astra Media heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn, tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 6 Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen
6.1 Indien een Dienst wordt geleverd via systemen en/of netwerken van Astra Media, zal Astra Media zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door Astra Media opgeslagen gegevens te realiseren.
6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is alleen van toepassing indien Astra Media te allen tijde een ‘Admin beheersprofiel’ heeft. Indien deze wordt verwijderd door de Opdrachtgever, vervallen de rechten die in artikel 6.1 aan de Opdrachtgever zijn toegekend.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt Astra Media geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. Astra Media heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Astra Media is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
6.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Astra Media, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Astra Media, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Astra Media zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
6.5 Indien naar het oordeel van Astra Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Astra Media of derden/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Astra Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Astra Media en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
7.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

7.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Astra Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen Astra Media en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
8.1 Astra Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Astra Media goed grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
8.2 Voorts is Astra Media bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
8.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Astra Media gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Astra Media, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Astra Media zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.
9.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de Overmacht aanhoudt.
9.4 Indien de Overmacht langer dan een maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Astra Media overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Astra Media heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 10 Annulering
10.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, is de Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten aan Astra Media te vergoeden. Deze kosten omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend de reeds door Astra Media gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en aan de Dienst bestede uren op basis van de ten tijde van de annulering geldende tarieven van Astra Media.
10.2 De door Opdrachtgever gedane betalingen aan Astra Media zullen hierop in mindering worden gebracht.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Astra Media voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Honorering, kosten en betaling
11.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt honorering van Diensten verleend door Astra Media op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Astra Media gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw-kosten, tenzij expliciet anders is aangegeven.
11.2 Astra Media zal alle kosten die in direct verband staan met de Diensten uitgevoerd door Astra Media aan Opdrachtgever in rekening brengen.
11.3 Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze kosten worden, bovenop de in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
11.4 Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Astra Media aangegeven wijze. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
11.5 Indien Opdrachtgever de aan hem verzonden factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim van de Opdrachtgever is Astra Media gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten. De gevolgen van een niet tijdige betalingen van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor de rekening en risico van Opdrachtgever.
11.6 In geval van een betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Astra Media ad 2%, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand moet worden gerekend.
11.7 Indien Astra Media om haar moverende redenen besluit een vordering van niet-betaling van een of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de gerechtelijke kosten en in artikel 11.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldige besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij Astra Media is dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk wordt toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken.
12.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overdragen van Astra Media naar Opdrachtgever, behoudt Astra Media een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Astra Media zal alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.
12.3 Astra Media behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.
12.5 Indien door Opdrachtgever aan Astra Media verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Astra Media in kader van de overeenkomst.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft Astra Media het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Astra Media zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Astra Media voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendomsrecht, zoals octrooien, auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Astra Media kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. Astra Media heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan Astra Media zijn verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Astra Media het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder gevalt vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
13.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt op basis van metingen en advies van Astra Media. De door Astra Media gegeven prognoses en adviezen zijn schattingen en binden Astra Media niet.
13.3 Indien het verrichten van Diensten door Astra Media of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Astra Media, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband gebracht met de opdracht in rekening gebrachte factoren tot een maximum van eenmaal het totale factuurbedrag.
13.4 Astra Media is enkel aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Astra Media’ verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
13.5 Astra Media is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan doordat de systemen waarin Astra Media persoonsgegevens opslaat, ondanks de SSL-bescherming, worden gehackt.
13.6 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Astra Media vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Astra Media binnen twee maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
13.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Astra Media worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Astra Media voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.
13.8 De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Astra Media.

Artikel 14 Identiteit van Astra Media
14.1 Astra Media is in de KvK geregistreerd onder nummer 67765874. Astra Media draagt het volgende btw-nummer: NL002431651B63. Astra Media is gevestigd aan de Burgemeester Bramerstraat 143, 7772CD te Hardenberg.
14.2 Astra Media is te bereiken via
info@astramedia.nl

 

Artikel 15 Bijzondere bepalingen
Artikel 15.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen omvatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de rechtsverhouding tussen Astra Media en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die tussen Astra Media en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.

 

Scroll naar top